Home / Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH VYSA KANTO NHIỆM KỲ 2018 – 2019

Ban chủ tịch: (vysakanto-banchutich@vysajp.org)
Chủ tịch Phạm Thanh Hương
Phó Chủ tịch – phụ trách Tài chính và Thiện nguyện Trần Thị Thùy
Phó Chủ tịch – phụ trách Thông tin Đặng Thục Minh Yến
Phó Chủ tịch – phụ trách Đối ngoại Nguyễn Việt Anh
Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa Phạm Minh Hiền
Phó Chủ tịch – phụ trách Thể Thao Đỗ Thị Phương Dung

Xem thêm:

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2016

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2015

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2014

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2013